Politika privatnosti i zaštita podataka

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Uvod

Zahvaljujemo Vam što ste posjetili Internet stranicu Travel FREE dućana.

Korištenjem bilo kojeg dijela naše web stranice www.travelfree.hr i svih njezinih dijelova automatski prihvaćate i sva aktualna pravila korištenja.

Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja. Sukladno tome, smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja te da su ih razumjeli u cijelosti.

Niti jedan dio naše stranice ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Pristup našoj stranici i svim njezinim sadržajima dozvoljen je osobama bilo koje dobi, osim u dijelu koji se odnosi na prodaju cigareta i alkohola. U navedenom dijelu korištenje sadržaja je dozvoljeno isključivo osobama starijim od 18 godina.

Obrada osobnih podataka

Ovim putem bismo Vam htjeli pružiti detaljnije informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka koje ste nam dostavili prilikom korištenja, registracije i kupnje putem naše internet stranice.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

„Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Sve procedure i mjere koje su implementirane u pogledu obrade i zaštite osobnih podataka temelje se na odredbama mjerodavnih propisa, konkretno odredbama:

- Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ;
- Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018).

Izmjene implementiranih procedura te mjera zaštite i obrade osobnih podataka moguće su u slučaju eventualnih izmjena i/ili dopuna mjerodavnih propisa, uz prethodnu obavijest o vrsti i opsegu izmjena koja se korisniku dostavlja u vidu izmjene ovih pravila.

Prilikom registracije ili kupnje preko naše Internet stranice, prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

- IP adresa,
- Ime i prezime,
- adresa stalnog ili privremenog boravka,
- datum rođenja,
- spol,
- telefonski broj,
- adresa e-pošte,
- vrijeme i datum registracije,
- arhiv komunikacije s internetskom trgovinom, te
- ukoliko se radi o poklon bonu, podatak o imenu i prezimenu daroprimatelja te njegova adresa.

Osobni podaci se prikupljaju u sljedeće svrhe:

1. Pružanje usluga, poboljšanje stranice

- omogućujemo vam pristup i korištenje stranice te nesmetanu realizaciju kupnje,
- poboljšavamo i optimiziramo stranicu i vaše korisničko iskustvo,
- pružamo vam korisnička podršku,
- da bismo bili u mogućnosti pružati kvalitetnu uslugu, zaštititi, poboljšati i optimizirati stranicu, provoditi sigurnosne istrage i procjenu rizika te personalizirati i prilagoditi vaše korisničko iskustvo, možemo analizirati na koji način koristite stranicu i što vas najviše zanima, sve na temelju vaših interakcija s stranicom, povijesti pretraživanja i provedenih kupnji, podataka o vašem profilu i postavkama.

2. Pružanje, prilagodba i poboljšanje oglašavanja i marketinga

- šaljemo vam promotivne poruke, oglase i druge informacije koje bi vam mogle biti od interesa na temelju vaših preferencija te u tu svrhu provodimo analizu Vaših osobina i preferencija,
- upravljamo programima preporuka, nagradama, anketama, nagradnim igrama, natjecanjima ili drugim promotivnim aktivnostima ili događajima.

Svi podaci se pohranjuju u našoj bazi na zaštićenom serveru a pristup istima imaju samo naši administratori i izvršitelji obrade.

Obrada osobnih podataka vrši se isključivo u gore navedene svrhe, kako bi Travel FREE d.o.o. mogao pružati, održavati, štititi i poboljšavati način rada i pružanja svojih usluga. Osobne podatke Travel FREE d.o.o. prikuplja na temelju izjave o pristanku koju korisnik usluge odnosno kupac daje u jednu ili više točno određenih svrha.

Osobni podaci koje ste nam poslali u Kontakt formi obrađuju se samo za vrijeme koje je potrebno za obradu vašeg upita, a najdulje do jednog (1) mjeseca nakon datuma kada je ispunjen Kontakt obrazac, nakon čega se takvi osobni podaci brišu odnosno uništavaju. Svrha obrade u tom slučaju jest obrada postavljenog upita korisnika, a pravni temelj uredno izvršenje tražene usluge ili, ovisno o slučaju, usklađenost s pravnim obvezama društva kao voditelja obrade.

Travel FREE d.o.o. kao voditelj obrade je dužan provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada osobnih podataka u pojedinom slučaju provodi u skladu s odredbama mjerodavnih propisa te je u tom kontekstu obvezan:

- davati zakonite upute osobi izvršitelja obrade, temeljem valjane i zakonite pravne osnove (zakonitost obrade), te u skladu s ostalim utvrđenim načelima obrade (ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost, te pouzdanost),
- poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se ispitanicima pružile sve potrebne informacije o prikupljanju i obradi njihovih osobnih podataka (uključujući informacije o identitetu voditelja obrade, svrsi obrade, primateljima ili kategorijama primatelja, te ostale informacije u skladu s odredbama mjerodavnih propisa),
- odgovarati na zahtjeve ispitanika temeljem prava ispitanika na pristup, prava na ispravak i brisanje („pravo na zaborav“), prava na ograničenje obrade, prava na prenosivost i prava na prigovor te temeljem ostalih prava ispitanika u skladu s odredbama mjerodavnih propisa, te
- surađivati sa izvršiteljem obrade u izvršenju njegovih zakonskih obveza.

Sigurnost osobnih podataka

Zaštitu podataka od kršenja ili zlouporabe bilo koje vrste osiguravamo koristeći sve propisane tehničke mjere zaštite naše Internet stranice te ostalih informacijskih sustava i SW aplikacija koje koristimo, kao i interne postupke i organizacijska pravila predviđene u tu svrhu, uključujući osobito strogu obvezu čuvanja poslovne tajne od strane svih naših radnika i suradnika. Navedeno prema potrebi uključuje neku ili više od dolje navedenih mjera:

- pseudonimizaciju i enkripciju osobnih podataka;
- sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade;
- sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta;
- proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade;
- pristup okolini koja sadrži osobne podatke treba nadzirati (monitorirati) i logirati kako bi se bilježile informacije o pristupu osobnim podacima. Pravo pristupa daje se po principima "need to know" i "least privilege".

Prilikom procjene odgovarajuće razine sigurnosti u obzir se posebno uzimaju rizici koje predstavlja obrada, posebno rizici od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Voditelj obrade i izvršitelj obrade dužni su poduzimati mjere kako bi osigurali da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama voditelja obrade, osim ako je to obvezan učiniti prema pravu Unije ili pravu države članice.

Strogo je zabranjeno bilo kakvo daljnje korištenje i obrada ili prijenos podataka neovlaštenim trećim osobama, automatizirano pojedinačno donošenje odluka i izrada profila.

Ispitanici i njihova prava

U slučaju obrade osobnih podataka od strane društva Travel FREE d.o.o. kao voditelja obrade, sukladno mjerodavnim odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka stječete status ispitanika sa svim pravima i obvezama koje su u odnosu na osobu ispitanika predviđene Uredbom.

Sukladno odredbama čl. 15. do 22. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka osoba ispitanika ima sljedeća prava:

- pravo pristupa svojim osobnim podacima, osobito pravo traženja informacija o obradi svojih osobnih podataka od voditelja obrade;
- pravo ispravljanja osobnih podataka ako su podaci netočni;
- pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav) u slučajevima predviđenim u čl. 17. Uredbe;
- pravo na ograničenje obrade u slučajevima predviđenim u čl. 18. Uredbe;
- pravo prigovora protiv obrade voditelju obrade;
- pravo da se ne podvrgne odluci koja je donesena isključivo na temelju automatizirane obrade, uključujući profiliranje (s izuzetkom).

Osoba ispitanika u svakom trenutku ima pravo i podnijeti prigovor vezano uz obradu svojih osobnih podataka. Prigovor se podnosi pisanim putem Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresi Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Travel FREE pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice dostava.travel-free.one na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Travel FREE pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka prigovori@travelfree.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Travel FREE odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Travel FREE uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Travel FREE provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice dostava.travel-free.one te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Travel FREE se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Podnošenje prigovora

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača potrošač je ovlašten u svakom trenutku podnijeti pisani prigovor na način izvršenja usluge. Prigovor se može podnijeti:

- u poslovnici društva TRAVEL FREE d.o.o.,
- putem pošte na adresu društva TRAVEL FREE d.o.o., Zagreb, Gornji Bukovac 88,
- putem elektroničke pošte na email adresu prigovori@travelfree.hr

TRAVEL FREE d.o.o. je dužno bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak podnesenog prigovora potrošača.

TRAVEL FREE d.o.o. je dužno u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na podneseni prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost podnesenog prigovora.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju se prigovor odnosi, u prigovoru molimo da navedete broj narudžbe, broj računa i slike vezane uz prigovor.

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 02. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Travel FREE može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na dostava.travel-free.one Internet stranici. Zato Travel FREE poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu dostava.travel-free.one. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici dostava.travel-free.one. Nastavak uporabe Internetske stranice dostava.travel-free.one od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja, kao i u slučaju da želite povući danu izjavu o pristanku ili ostvariti neko od svojih prava vezano uz obrada osobnih podataka, uvijek nas možete kontaktirati:

- u pisanom obliku na: Travel FREE d.o.o., Zagreb, Gornji Bukovac 88,
- online putem našeg Kontakt obrasca,
- putem e-maila na: info@travelfree.hr

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Travel FREE Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica dostava.travel-free.one funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. dostava.travel-free.one koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete www.travelfree.hr.

Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).

Ovi kolačići nisu postavljeni od strane dostava.travel-free.one, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na www.travelfree.hr Internet stranici.

Travel FREE d.o.o.

Proizvod je dodan na listu želja
Proizvod dodan za usporedbu.